Ważne daty dla księgowych.

Współpracując z doświadczonym Biurem Rachunkowym lub Księgową na ich barki składamy dotrzymanie najważniejszych terminów związanych z prowadzeniem firmy. Warto jednak wiedzieć jakie to są terminy i kiedy nasza Księgowa może być bardziej zajęta niż zawsze.

Ważne terminy podatkowe w każdym miesiącu:

Termin płacenia podatków nie jest niestety jednakowy dla wszystkich. Zależy od rodzaju podatku i formy opodatkowania jaka wybrał  przedsiębiorca.

 • do 7 dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy będący na karcie podatkowej,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płaci się zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych,
 • do 20 dnia każdego miesiąca wpłaca się zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych,
 • do 20 dnia każdego miesiąca płacimy zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • do 25 dnia każdego miesiąca rozlicza się podatek VAT i składa formularz VAT-7 . W przypadku podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie rozlicza się go i płaci do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale,
 • do 15 dnia każdego miesiąca (wersja papierowa) lub do 25 dnia (wersja elektroniczna) rozlicza się VAT UE za miesiąc poprzedni. W przypadku rozliczenia kwartalnego należy to zrobić do 15/25 dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym kwartał.

Składki ZUS:

 • do 10 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki ZUS za osoby fizyczne, które płacą składki tylko za siebie i nie zatrudniają pracowników.
 • do 15 dnia każdego miesiąca składki odprowadza osoba, która zatrudnia pracowników. Składki płaci za siebie oraz osoby zatrudnione.

Roczne zeznania podatkowe.

Zeznania podatkowe również są składane w rożnych terminach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania. Istotnym jest, że jeśli przedsiębiorca decyduje się zmienić  formę opodatkowania musi złożyć stosowne oświadczenie do 20 stycznia.

 • PIT-28 składamy do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, składają go podatnicy rozliczający się metoda ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składamy zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). W tym też terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto Urzędu Skarbowego zaliczek należnych za dany rok,
 • PIT-11 to informacja o dochodach podatnika składana przez pracodawcę do końca lutego za rok poprzedni,
 • PIT-40 wysyła do końca lutego organ rentowy dla każdego emeryta czy rencisty,
 • Do 31 stycznia składamy PIT-16A (przedsiębiorca na karcie podatkowej), PIT-4R (podatek dochodowy od osób fizycznych), PIT-8AR  (zryczałtowany podatek dochodowy)
 • do 31 marca składamy CIT-8 za rok ubiegły.