Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownikowi, któremu została rozwiązana umowa o pracę, przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany do dnia rozwiązania umowy. Wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie wynikającym z przepisów prawa lub umowy o pracę.

W przypadku, gdy pracownik rozwiązuje umowę o pracę za porozumieniem stron, należy wziąć pod uwagę ustalenia zawarte w umowie o pracę. W większości przypadków przewiduje się w niej okres wypowiedzenia, w czasie którego pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy, a pracodawca do wypłacania wynagrodzenia. Jeśli pracodawca i pracownik uzgodnili skrócenie okresu wypowiedzenia, to należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany do dnia, w którym umowa została rozwiązana.

W sytuacji, gdy pracownik zostaje zwolniony dyscyplinarnie, to również przysługuje mu wynagrodzenie za czas przepracowany do dnia rozwiązania umowy o pracę. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zwolnienie dyscyplinarne jest skutkiem rażącego naruszenia przez pracownika obowiązków wynikających z umowy o pracę. W takim przypadku pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za czas niewykonanej pracy.

Warto zwrócić uwagę, że wypłata wynagrodzenia za czas przepracowany do dnia rozwiązania umowy o pracę nie wyklucza możliwości naliczenia i wypłacenia innego typu wynagrodzeń, takich jak np. nagroda roczna czy premia za osiągnięte wyniki.

W sytuacji, gdy pracownik został zwolniony z winy pracodawcy bez ważnego powodu, tj. bez wskazania uzasadnionej przyczyny, przysługuje mu odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od okresu zatrudnienia i wynosi zwykle dwukrotność ostatniego wynagrodzenia brutto.

Podsumowując, pracownikowi, któremu została rozwiązana umowa o pracę, przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany do dnia rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyny rozwiązania. O wysokości wynagrodzenia decydują przepisy prawa lub umowa o pracę. Pracownikowi przysługują również inne typy wynagrodzeń, takie jak nagroda roczna czy premia za osiągnięte wyniki. W przypadku bezpodstawnego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za ten fakt.